Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy i osób

Aby móc prowadzić firmę transportową trzeba uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to dokument potwierdzający, że przedsiębiorca zajmujący się transportem ma odpowiednią i potrzebną do tego wiedzę i kwalifikacje. Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych? Jest to dokument potwierdzający niezbędną wiedzę z zakresu transportu drogowego. Aby firma mogła wykonywać przewozy w zakresie transportu, przynajmniej jedna osoba fizyczna w firmie, zarządzająca transportem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Osoba posiadająca…

Szczegóły

Wypowiedzenie zmieniające a Pakiet mobilności

Wejście w życie kolejnego etapu pakietu mobilności wywarło na wielu pracodawcach konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych umowach zawartych z kierowcami. Wypowiedzenie zmieniające lub aneks do umowy Do wyboru były dwie drogi: W przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownik zostaje z góry poinformowany o nowych warunkach zatrudnienia. Postawienie pracownika przed faktem dokonanym, bez jego zgody, może skutkować pojawieniem się konfliktu doprowadzającego do rezygnacji z pracy przez samego kierowcę. Szczególnie gdy nowe warunki pracy…

Szczegóły

Przejazdy pomocy drogowej – jak je interpretować?

Z uwagi na wiele wątpliwości dotyczących przewozów, jakie mogą być wykonywane przez pojazdy pomocy drogowej, poniżej przedstawiamy jakie przepisy obowiązują w trakcie takich przewozów, a jakie mogą być wyłączone i jak należy je interpretować. Specjalistyczne pojazdy pomocy drogowej Zgodnie z art. 3 punkt f) rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy. W powyższym przepisie zwrócić…

Szczegóły

Kolejne wymogi dla firm transportowych. Bądź gotowy przed 2023.

Od 1 marca 2022 roku, wprowadzono przepisy wymagające coroczne raportowania przez przedsiębiorstwa transportowe, do organu, który wydał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego informacji o liczbie zatrudnionych osób w tym kierowców. Coroczne raporty Treść omawianego przepisu brzmi w sposób następujący: Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (zob. przypis) w terminie do dnia 31 marca roku następnego: …

Szczegóły

Zagraniczne płace minimalne kierowców 2022. Płace sektorowe.

Wraz z początkiem roku zmieniła się wysokość płacy minimalnej polskich kierowców, pojawiły się również zmiany płac zagranicznych. Od 1 stycznia 2022 roku wysokość płacy minimalnej w Polsce to 3010 zł. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa (samozatrudnienie, umowa zlecenie) i jest to kwota 19,70 zł. Zmiany pojawiły się również w stawkach płac zagranicznych, nazywane teraz płacami sektorowymi. Stawki płac sektorowych zależne są od różnych czynników…

Szczegóły

Wyłączenia Rozporządzeń 561 i 165 w związku z transportami humanitarnymi na granicę polsko-ukraińską

Szanowni Państwo, W związku z coraz większą ilością pytań związanych z transportami humanitarnymi, organizowanymi przez naszych klientów na granicę polsko-ukraińską, chcemy przedstawić kilka istotnych informacji odnośnie prawnego uregulowania takich przewozów. Zgodnie z art. 3 punkt d) Rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej. Ponadto zgodnie z artykułem 3…

Szczegóły

Nowy taryfikator kar w transporcie 2022

Wraz z początkiem nowego roku oprócz wielu różnego rodzaju przepisów, również związanych z Pakietem mobilności, wszedł w życie również nowy taryfikator kar za wykroczenia na drodze. Kary zostały zwiększone zarówno dla wszystkich kierowców jak i dla zawodowych, m.in. poruszających się autami z tachografem. Przedsiębiorca transportowy oprócz nałożonych kar może również utracić dobrą reputację. Poniżej przedstawiamy jedne z najważniejszych kar finansowych, jakie może nałożyć na kierowcę…

Szczegóły

Podstawa wymiaru składek dla przewozów zagranicznych

Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych? Dowiedz się z poniższego obwieszczenie Marszałka Sejmu RP.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi: 20. część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody…

Szczegóły

Ewidencja czasu pracy kierowców

Ewidencję czasu pracy kierowców regulują przepisy. Trzeba ją prowadzić w sposób systematyczny i dokładny. Pracodawca dla każdego kierowcy powinien prowadzić osobną ewidencję. Ewidencjonowanie powinno być rzetelne i prawidłowe, aby nie narazić firmy na kary finansowe, jak również zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Pakietu mobilności nie narazić firmy na utratę dobrej reputacji. Ewidencja czasu pracy kierowców jest wykonywana na podstawie dokumentów potwierdzających czas pracy, takimi dokumentami kierowcy…

Szczegóły

Odbiór dnia wolnego

Aby zmienić dzień wolny przysługujący kierowcy z tytułu dnia świątecznego wypadającego w sobotę lub w niedzielę (tak jak 01.01.2022) należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Przechodzimy do EWIDENCJI CZASU PRACY: 2. Wskazujemy okres czasu, kierowca, a następnie klikamy POBIERZ DANE 3. W zakładce rodzaj znajdziemy różne oznaczenia dni roboczych odpowiednio: R – Roboczy N – Niedziela Ś – Święto W – Wolne Interesuje nas…

Szczegóły