Ściąga z Rozporządzenia 561/2006, uwzględniająca aktualne zmiany związane z Pakietem mobilności.
Zapisy ustawy dnia z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – pobierz i sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone.
Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 80 z 23.03.2002, s. 35; Dz. Urz. UEPolskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 224).
Niniejsza ustawa zmienia ustawy: z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.
Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002).
Oświadczenie poświadczające spełnianie przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne wymagań ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym.
Zaświadczenie poświadczające zatrudnienie kierowcy oraz spełnianie przez niego wymagań określonych przez ustawę z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym.
Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych, odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG.
AETR – Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 14. grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WEw sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U. L 330 z 16.12.2009).
Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR) w formatach DOC, ODT oraz PDF.
Zestawienie zawiera sumaryczne okresy prowadzenia określonych typów pojazdów przez kierowcę w okresie jego zatrudnienia.

Masz pytania?

Chętnie pomożemy! Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości, związane z naszymi produktami czy usługami.

 

Nie wahaj się – możesz do nas zadzwonić, napisać e-maila, przyjechać na kawę albo wypełnić formularz kontaktowy. Czekamy!

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.