Kolejne wymogi dla firm transportowych. Bądź gotowy przed 2023.

Od 1 marca 2022 roku, wprowadzono przepisy wymagające coroczne raportowania przez przedsiębiorstwa transportowe, do organu, który wydał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego informacji o liczbie zatrudnionych osób w tym kierowców. Coroczne raporty Treść omawianego przepisu brzmi w sposób następujący: Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (zob. przypis) w terminie do dnia 31 marca roku następnego: …

Szczegóły

Zagraniczne płace minimalne kierowców 2022. Płace sektorowe.

Wraz z początkiem roku zmieniła się wysokość płacy minimalnej polskich kierowców, pojawiły się również zmiany płac zagranicznych. Od 1 stycznia 2022 roku wysokość płacy minimalnej w Polsce to 3010 zł. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa (samozatrudnienie, umowa zlecenie) i jest to kwota 19,70 zł. Zmiany pojawiły się również w stawkach płac zagranicznych, nazywane teraz płacami sektorowymi. Stawki płac sektorowych zależne są od różnych czynników…

Szczegóły

Wyłączenia Rozporządzeń 561 i 165 w związku z transportami humanitarnymi na granicę polsko-ukraińską

Szanowni Państwo, W związku z coraz większą ilością pytań związanych z transportami humanitarnymi, organizowanymi przez naszych klientów na granicę polsko-ukraińską, chcemy przedstawić kilka istotnych informacji odnośnie prawnego uregulowania takich przewozów. Zgodnie z art. 3 punkt d) Rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej. Ponadto zgodnie z artykułem 3…

Szczegóły

Nowy taryfikator kar w transporcie 2022

Wraz z początkiem nowego roku oprócz wielu różnego rodzaju przepisów, również związanych z Pakietem mobilności, wszedł w życie również nowy taryfikator kar za wykroczenia na drodze. Kary zostały zwiększone zarówno dla wszystkich kierowców jak i dla zawodowych, m.in. poruszających się autami z tachografem. Przedsiębiorca transportowy oprócz nałożonych kar może również utracić dobrą reputację. Poniżej przedstawiamy jedne z najważniejszych kar finansowych, jakie może nałożyć na kierowcę…

Szczegóły

Podstawa wymiaru składek dla przewozów zagranicznych

Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych? Dowiedz się z poniższego obwieszczenie Marszałka Sejmu RP.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi: 20. część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody…

Szczegóły

Ewidencja czasu pracy kierowców

Ewidencję czasu pracy kierowców regulują przepisy. Dlatego też, trzeba ją prowadzić w sposób systematyczny i dokładny. Pracodawca dla każdego kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy powinien prowadzić osobną dokumentację. Jak zatem wygląda prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy? Ewidencjonowanie powinno być rzetelne i prawidłowe, aby nie narazić firmy na kary finansowe, jak również zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Pakietu mobilności nie narazić firmy na utratę dobrej reputacji.…

Szczegóły

Odbiór dnia wolnego

Aby zmienić dzień wolny przysługujący kierowcy z tytułu dnia świątecznego wypadającego w sobotę lub w niedzielę (tak jak 01.01.2022) należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Przechodzimy do EWIDENCJI CZASU PRACY: 2. Wskazujemy okres czasu, kierowca, a następnie klikamy POBIERZ DANE 3. W zakładce rodzaj znajdziemy różne oznaczenia dni roboczych odpowiednio: R – Roboczy N – Niedziela Ś – Święto W – Wolne Interesuje nas…

Szczegóły

Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym

Czas pracy kierowcy jest to zbiór ustaleń, inaczej mówiąc regulacji, stworzonych na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz Rozporządzenia 561/2006/WE z dnia 15 marca 2006 regulująca czas prowadzenia i umowy AETR z dnia 30 sierpnia 1999 r. Dla podmiotu zajmującego się przewozem drogowym kierowców zatrudnionych bardzo ważne jest, aby kierowcy przestrzegali przepisów odnośnie jazdy,…

Szczegóły

Portal zgłoszeń delegowania kierowców udostępniony

Komisja Europejska przedstawiła portal do zgłaszania delegowanych kierowców. Jednocześnie pojawiła się informacja, aby uzbroić się w cierpliwość, gdyż mogą występować przejściowe trudności. Wszystko z racji tego, że prace nad portalem nadal trwają.   Aby pomóc w obsłudze systemu, dla uproszczenia zamieszczone zostały zakładki: Pomoc: https://www.postingdeclaration.eu/help Często zadawane pytania (FAQ). Instruktaż video we wszystkich językach wspólnotowych (na dzień dzisiejszy tłumaczenia automatyczne); oficjalne tłumaczenia pojawią się…

Szczegóły

Zgłaszanie delegowania kierowców do systemu IMI od lutego 2022 roku

Od 2 lutego zgodnie ze zmianami Pakietu Mobilności pojawiają się nowe zasady delegowania kierowców transportu międzynarodowego. Zmieni się również system informatyczny, za pomocą którego firmy transportowe będą zgłaszać delegowanych kierowców. Głośno mówi się o platformie IMI, ale tak naprawdę do dyspozycji firm transportowych będzie służył publiczny interfejs połączony z systemem IMI — Portal zgłoszeń delegowania. Jak zgłaszać delegowanych kierowców do systemu IMI? Do samego systemu IMI jako…

Szczegóły