przedstawiciel firmy transportowej we francji

Czy na terenie Francji nadal wymagany jest przedstawiciel firmy transportowej?

Jak zgłaszają nam nasi klienci, na terenie Francji nadal zdarzają się sytuacje, w których francuska żandarmeria nakłada grzywny za brak przedstawiciela zagranicznej firmy transportowej wykonującej przewozy w tym kraju. Problem ten nie dotyczy tylko polskich firm. Jak informuje na swojej stronie Krajowa Federacja Stowarzyszeń Transportu Hiszpanii (Fenadismer) problem ten występuje również wśród hiszpańskich firm transportowych wykonujących przewozy na terenie Francji. Nowe regulacje wprowadzone w lutym…

Wynajmujesz w swojej firmie ciężarówki z zagranicy? Sprawdź, czy dotyczą cię te zmiany

Z końcem kwietnia 2022 roku została wprowadzona dyrektywa 2022/738 zmieniająca dyrektywę 2006/1 w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy. Do tej pory nie wszystkie kraje zezwalały na wykorzystywanie w swojej działalności pojazdów wynajmowanych i zarejestrowanych w innych krajach UE.  Polska zabraniała wykorzystywania do przejazdów pojazdów zarejestrowanych poza terytorium Polski na podstawie art.11a, ust.1, pkt 2, lit b polskiej ustawy transportu drogowego.  Zgodnie z dyrektywą państwa Unii mają opracować…

Utrata dobrej reputacji w transporcie

Dlaczego osoby wykonujące zawód przewoźnika transportowego oraz zarządzającego transportem muszą cieszyć się dobrą reputacją? Jednym z warunków nałożonych na przewoźników transportu drogowego oraz zarządzających transportem, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 (Art. 3), jest cieszenie się dobrą reputacją.  Jakie warunki należy spełniać, aby cieszyć się dobrą reputacją? Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (Art. 5 ust 2a), dobra reputacja przewoźnika oraz zarządzającego…

certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy i osób

Aby móc prowadzić firmę transportową trzeba uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to dokument potwierdzający, że przedsiębiorca zajmujący się transportem ma odpowiednią i potrzebną do tego wiedzę i kwalifikacje. Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych? Jest to dokument potwierdzający niezbędną wiedzę z zakresu transportu drogowego. Aby firma mogła wykonywać przewozy w zakresie transportu, przynajmniej jedna osoba fizyczna w firmie, zarządzająca transportem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Osoba posiadająca…

Przejazdy pomocy drogowej – jak je interpretować?

Z uwagi na wiele wątpliwości dotyczących przewozów, jakie mogą być wykonywane przez pojazdy pomocy drogowej, poniżej przedstawiamy jakie przepisy obowiązują w trakcie takich przewozów, a jakie mogą być wyłączone i jak należy je interpretować. Specjalistyczne pojazdy pomocy drogowej Zgodnie z art. 3 punkt f) rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy. W powyższym przepisie zwrócić należy uwagę,…

Kolejne wymogi dla firm transportowych. Bądź gotowy przed 2023.

Od 1 marca 2022 roku, wprowadzono przepisy wymagające coroczne raportowania przez przedsiębiorstwa transportowe, do organu, który wydał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego informacji o liczbie zatrudnionych osób w tym kierowców. Coroczne raporty Treść omawianego przepisu brzmi w sposób następujący: Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (zob. przypis) w terminie do dnia 31 marca roku następnego:  1) oświadczenie o liczbie osób…

wspolczynnik-ryzyka-2021

Współczynnik występowania ryzyka naruszeń za 2021

Dlaczego naruszenia mają wagi?  W celu ujednolicenia postępowania w przypadku naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej została wprowadzona w życie Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z obowiązującym załącznikiem 3 Rozporządzenia 403/2016/WE każde naruszenie powinno mieć przypisaną odpowiednią wagę. W przypadku oceny ryzyka występowania naruszeń, decyzję o sposobie wyznaczania współczynnika ryzyka, podejmuje ustawodawczy…

Zagraniczne płace minimalne kierowców 2022. Płace sektorowe.

Wraz z początkiem roku zmieniła się wysokość płacy minimalnej polskich kierowców, pojawiły się również zmiany płac zagranicznych. Od 1 stycznia 2022 roku wysokość płacy minimalnej w Polsce to 3010 zł. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa (samozatrudnienie, umowa zlecenie) i jest to kwota 19,70 zł. Zmiany pojawiły się również w stawkach płac zagranicznych, nazywane teraz płacami sektorowymi. Stawki płac sektorowych zależne są od różnych czynników w zależności od kraju występowania. Wysokości…

wyłączenia 561 i 165 w związku z transportami humanitarnymi

Wyłączenia Rozporządzeń 561 i 165 w związku z transportami humanitarnymi na granicę polsko-ukraińską

Szanowni Państwo, W związku z coraz większą ilością pytań związanych z transportami humanitarnymi, organizowanymi przez naszych klientów na granicę polsko-ukraińską, chcemy przedstawić kilka istotnych informacji odnośnie prawnego uregulowania takich przewozów. Zgodnie z art. 3 punkt d) Rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej. Ponadto zgodnie z artykułem 3 ust. 1 Rozp. 165/2014 w zakresie…

Nowy taryfikator kar w transporcie 2022

Wraz z początkiem nowego roku oprócz wielu różnego rodzaju przepisów, również związanych z Pakietem mobilności, wszedł w życie również nowy taryfikator kar za wykroczenia na drodze. Kary zostały zwiększone zarówno dla wszystkich kierowców jak i dla zawodowych, m.in. poruszających się autami z tachografem. Przedsiębiorca transportowy oprócz nałożonych kar może również utracić dobrą reputację. Poniżej przedstawiamy jedne z najważniejszych kar finansowych, jakie może nałożyć na kierowcę…