Zagraniczne płace minimalne kierowców 2022. Płace sektorowe.

Wraz z początkiem roku zmieniła się wysokość płacy minimalnej polskich kierowców, pojawiły się również zmiany płac zagranicznych. Od 1 stycznia 2022 roku wysokość płacy minimalnej w Polsce to 3010 zł. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa (samozatrudnienie, umowa zlecenie) i jest to kwota 19,70 zł. Zmiany pojawiły się również w stawkach płac zagranicznych, nazywane teraz płacami sektorowymi. Stawki płac sektorowych zależne są od różnych czynników…

Szczegóły

Wyłączenia Rozporządzeń 561 i 165 w związku z transportami humanitarnymi na granicę polsko-ukraińską

Szanowni Państwo, W związku z coraz większą ilością pytań związanych z transportami humanitarnymi, organizowanymi przez naszych klientów na granicę polsko-ukraińską, chcemy przedstawić kilka istotnych informacji odnośnie prawnego uregulowania takich przewozów. Zgodnie z art. 3 punkt d) Rozp. 561/2006 rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej. Ponadto zgodnie z artykułem 3…

Szczegóły

Nowy taryfikator kar w transporcie 2022

Wraz z początkiem nowego roku oprócz wielu różnego rodzaju przepisów, również związanych z Pakietem mobilności, wszedł w życie również nowy taryfikator kar za wykroczenia na drodze. Kary zostały zwiększone zarówno dla wszystkich kierowców jak i dla zawodowych, m.in. poruszających się autami z tachografem. Przedsiębiorca transportowy oprócz nałożonych kar może również utracić dobrą reputację. Poniżej przedstawiamy jedne z najważniejszych kar finansowych, jakie może nałożyć na kierowcę…

Szczegóły

Ewidencja czasu pracy kierowców

Ewidencję czasu pracy kierowców regulują przepisy. Trzeba ją prowadzić w sposób systematyczny i dokładny. Pracodawca dla każdego kierowcy powinien prowadzić osobną ewidencję. Ewidencjonowanie powinno być rzetelne i prawidłowe, aby nie narazić firmy na kary finansowe, jak również zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Pakietu mobilności nie narazić firmy na utratę dobrej reputacji. Ewidencja czasu pracy kierowców jest wykonywana na podstawie dokumentów potwierdzających czas pracy, takimi dokumentami kierowcy…

Szczegóły

Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym

Czas pracy kierowcy jest to zbiór ustaleń, inaczej mówiąc regulacji, stworzonych na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz Rozporządzenia 561/2006/WE z dnia 15 marca 2006 regulująca czas prowadzenia i umowy AETR z dnia 30 sierpnia 1999 r. Dla podmiotu zajmującego się przewozem drogowym kierowców zatrudnionych bardzo ważne jest, aby kierowcy przestrzegali przepisów odnośnie jazdy,…

Szczegóły

Portal zgłoszeń delegowania kierowców udostępniony

Komisja Europejska przedstawiła portal do zgłaszania delegowanych kierowców. Jednocześnie pojawiła się informacja, aby uzbroić się w cierpliwość, gdyż mogą występować przejściowe trudności. Wszystko z racji tego, że prace nad portalem nadal trwają.   Aby pomóc w obsłudze systemu, dla uproszczenia zamieszczone zostały zakładki: Pomoc: https://www.postingdeclaration.eu/help Często zadawane pytania (FAQ). Instruktaż video we wszystkich językach wspólnotowych (na dzień dzisiejszy tłumaczenia automatyczne); oficjalne tłumaczenia pojawią się…

Szczegóły

Zgłaszanie delegowania kierowców do systemu IMI od lutego 2022 roku

Od 2 lutego zgodnie ze zmianami Pakietu Mobilności pojawiają się nowe zasady delegowania kierowców transportu międzynarodowego. Zmieni się również system informatyczny, za pomocą którego firmy transportowe będą zgłaszać delegowanych kierowców. Głośno mówi się o platformie IMI, ale tak naprawdę do dyspozycji firm transportowych będzie służył publiczny interfejs połączony z systemem IMI — Portal zgłoszeń delegowania. Jak zgłaszać delegowanych kierowców do systemu IMI? Do samego systemu IMI jako…

Szczegóły

Dieta krajowa – informacje, stawki, wyjątki

Dieta krajowa jest to dodatek, wypłacany przez pracodawcę, na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia za czas delegowania w sytuacji, gdy pracownik odbywa na terenie kraju wyjazd służbowy poza miejscem zamieszkania stałego lub czasowego pobytu. Dieta krajowa przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową w granicach kraju, warunkiem uzyskania diety jest fakt, iż musi trwać ona dłużej niż 8 godzin.  Wysokość diety krajowej jest zależna…

Szczegóły

Błąd w definicji tygodnia

Rozporządzenie 561/2006 i Ustawa o czasie pracy kierowców W Rozporządzeniu 561/2006 i w Ustawie o czasie pracy kierowców funkcjonują bardzo podobne definicje tygodnia: tydzień – oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę; tydzień – okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę. Jaki błąd znajduje się w definicjach tygodnia? Zarówno polski, jak i unijny ustawodawca zapomniał, że w tachografie nie istnieje godzina 24.00, ani 2400. Północ to godzina…

Szczegóły

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców i ustawie o transporcie drogowym

Pod koniec ubiegłego miesiąca pojawiły się na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokumenty stanowiące zestawienie uwag zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i innych ustaw oraz zestawienie uwag zgłoszonych na etapie uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, oraz niektórych innych ustaw. Strona publiczna, jak można się domyślać, nie była zachwycona proponowanymi zmianami w wyżej wymienionych ustawach, zwłaszcza w kwestii zmian…

Szczegóły