Przepisy regulujące czas pracy kierowców pojazdów, wykorzystywanych do przewozu drogowego rzeczy i osób zgodnie z normami Rozporządzenia 561/2006, Ustawy o czasie pracy kierowców i Rozporządzenia 1073.

 

Przerwy

max 4:303 ⊢> min 0:45iPRZERWA W PROWADZENIU POJAZDU (LIMIT JAZDY CIĄGŁEJ)

 • po okresie 4 godzin i 30 minut czasu prowadzenia kierowca zobowiązany jest do wykonania 45-minutowej przerwy.

min 0:15i+0:30i = min 0:45iPRZERWA DZIELONA (LIMIT JAZDY CIĄGŁEJ)

 • zamiast 45-minutowej przerwy po okresie prowadzenia trwającym 4 godziny i 30 minut można wykonać przerwę dzieloną, z której I-sza część trwa co najmniej 15 minut a II-ga część co najmniej 30 minut (postój pojazdu nie jest wymagany w załodze); czas jazdy między dwoma częściami przerwy nie jest istotny, ważne aby II-ga część przerwy nie zaczynała się później niż po okresie 4 godzin i 30 minut sumarycznego czasu prowadzenia od poprzedniej przerwy.

max 4:30388PRZERWA W PROWADZENIU POJAZDU W ZAŁODZE (LIMIT JAZDY CIĄGŁEJ)

 • jadąc w załodze postój pojazdu nie jest wymagany, lecz kierowcy muszą zmieniać się maksymalnie co 4 godziny i 30 minut jazdy

max 6h(3+p) ⊢> min 0:30i PRZERWA W PRACY (LIMIT PRACY CIĄGŁEJ)

 • po okresie 6 godzin pracy kierowca powinien wykonać co najmniej 30-minutową przerwę, przy czym jeśli kierowca wykonał wcześniej przerwę w prowadzeniu to nie jest wymagana dodatkowa przerwa w pracy; do czasu pracy wliczana jest nie tylko jazda i praca inna: sprawdź co jest wliczane do czasu pracy kierowcy.

22:00 ⊢max 3:003 ⊢> min 0:45i⊣ 6:00PRZERWA W PROWADZENIU (LIMIT JAZDY CIĄGŁEJ) W NOCY W OKAZJONALNYM MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOZIE OSÓB

 • w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób między godziną 22:00 a 6:00 rano 45-minutowa przerwa (lub przerwa dzielona 0:15+0:30) następuje po okresie prowadzenia trwającym nie więcej niż 3 godziny czasu jazdy

22:00 ⊢max 4:30388⊣ 6:00PRZERWA W PROWADZENIU (LIMIT JAZDY CIĄGŁEJ) W NOCY W OKAZJONALNYM MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOZIE OSÓB W ZAŁODZE KILKUOSOBOWEJ

 • jadąc w załodze w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób między godziną 22:00 a 6:00 rano postój pojazdu nie jest wymagany, lecz kierowcy muszą zmieniać się maksymalnie co 4 godziny i 30 minut jazdy

Dzienne normy

max 9h3DZIENNY CZAS PROWADZENIA

 • w dziennym okresie prowadzenia tj. między dwoma co najmniej 7-godzinnymi odpoczynkami kierowca nie może przekroczyć 9 godzin sumarycznego czasu prowadzenia.

max 10h3(2)WYDŁUŻONY DZIENNY CZAS PROWADZENIA

 • 2 razy w tygodniu w dziennych okresach prowadzeniach kierowca może wydłużyć dzienny czas jazdy powyżej 9 godzin, lecz nie więcej niż do 10 godzin.

max 10h3+1h3 ⊢> min 243iWYDŁUŻENIE DZIENNEGO CZASU PROWADZENIA O 1 GODZINĘ Z REKOMPENSATĄ

 • w wyjątkowych i udokumentowanych okolicznościach kierowca, wracając do siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania, może wydłużyć dzienny czas jazdy o 1 godzinę pod warunkiem, że:
  1. po wydłużeniu powinien nastąpić co najmniej skrócony odpoczynek tygodniowy (minimum 24-godzinny)
  2. wydłużenie czasu prowadzenia do 1 godziny należy zrekompensować poprzez dołączenie do innego odpoczynku dziennego przed upływem 3 tygodnia po wydłużeniu

min 0:30i <⊣max 10h3+2h3 ⊢> min 45hiWYDŁUŻENIE DZIENNEGO CZASU PROWADZENIA O 2 GODZINY Z REKOMPENSATĄ

 • w wyjątkowych i udokumentowanych okolicznościach kierowca, wracając do siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania, może wydłużyć dzienny czas jazdy o 2 godziny pod warunkiem, że:
  1. bezpośrednio przed wydłużeniem kierowca wykorzystuje nieprzerwaną 30-minutową przerwę
   po wydłużeniu następuje co najmniej regularny odpoczynek tygodniowy (minimum 45-godzinny)
  2. wydłużenie czasu prowadzenia do 2 godzin należy zrekompensować poprzez dołączenie czasu równoważnego odpoczynku do innego odpoczynku dziennego przed upływem 3 tygodnia po wydłużeniu

max 10h(3+p) ⊂ 24hLIMIT CZASU PRACY W PORZE NOCNEJ

 • wykonując pracę w porze nocnej, czas pracy nie może być dłuższy niż 10 godzin w danej dobie pracowniczej; sprawdź co wlicza się do czasu pracy kierowcy

min 11hi ⊂ 24hREGULARNY DZIENNY OKRES ODPOCZYNKU

 • w czasie 24 godzin od rozpoczęcia pracy należy wykonać nieprzerwany 11-godzinny odpoczynek

min 3+9hi = min 11hi DZIELONY REGULARNY DZIENNY OKRES ODPOCZYNKU

 • w czasie 24 godzin od rozpoczęcia pracy zamiast odpoczynku minimum 11-godzinnego można wykonać regularny dzienny odpoczynek podzielony na 2 części, z których I-sza część trwa co najmniej 3 godziny, a II-ga część co najmniej 9 godzin

min 9hi(3) ⊂ 24hSKRÓCONY DZIENNY OKRES ODPOCZYNKU

 • w czasie 24 godzin od rozpoczęcia pracy można wykonać nieprzerwany 9-godzinny odpoczynek 3 razy pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi

min 9hi88 ⊂ 30hREGULARNY DZIENNY OKRES ODPOCZYNKU W ZAŁODZE

 • w załodze w czasie 30 godzin od rozpoczęcia pracy należy wykonać nieprzerwany 9-godzinny odpoczynek, który powinien być rozpoczęty przez członków załogi w tym samym czasie

min 11hi6 ⊂ 24hREGULARNY DZIENNY ODPOCZYNEK NA PROMIE LUB PLATFORMIE KOLEJOWEJ

 • co najmniej 11-godzinny odpoczynek może być dwukrotnie przerwany na wjazd i zjazd z promu, a przerwanie odpoczynku nie może trwać dłużej niż 1 godzinę (czas przerwania nie jest liczony do czasu odpoczynku); wymagane jest użycie znacznika promu 6

min 9hi688 ⊂ 30hREGULARNY DZIENNY ODPOCZYNEK NA PROMIE LUB PLATFORMIE KOLEJ. W ZAŁODZE

 • co najmniej 9-godzinny odpoczynek załogi może być dwukrotnie przerwany na wjazd i zjazd z promu, a przerwanie nie może trwać dłużej niż 1 godzinę (czas przerwania nie jest liczony do czasu odpoczynku); wymagane jest użycie znacznika promu 6

Tygodniowe normy

max 56h3LIMIT CZASU PROWADZENIA W 1 TYGODNIU

 • w okresie od poniedziałku 0:00 do godziny 0:00 kolejnego poniedziałku czas jazdy nie może być dłuższy niż 56 godzin

max 56h3+1h3 ⊢> min 24hiWYDŁUŻENIE TYGODNIOWEGO CZASU PROWADZENIA O 1 GODZINĘ Z REKOMPENSATĄ

 • w wyjątkowych i udokumentowanych okolicznościach kierowca, wracając do siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania, może wydłużyć tygodniowy czas jazdy o 1 godzinę pod warunkiem, że:
  1. po wydłużeniu powinien nastąpić co najmniej skrócony odpoczynek tygodniowy (minimum 24-godzinny)
  2. wydłużenie czasu prowadzenia do 1 godziny należy zrekompensować poprzez dołączenie równoważnego odpoczynku do innego odpoczynku dziennego w terminie 3 tygodni po wydłużeniu
  3. w dwóch kolejnych tygodniach kierowca nie przekroczy 90 godzin czasu prowadzenia

min 0:30i <⊣max 56h3+2h3 ⊢> min 45hiWYDŁUŻENIE TYGODNIOWEGO CZASU PROWADZENIA O 2 GODZINY Z REKOMPENSATĄ

 • w wyjątkowych i udokumentowanych okolicznościach kierowca, wracając do siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania, może wydłużyć tygodniowy czas jazdy o 2 godziny pod warunkiem, że:
  1. bezpośrednio przed wydłużeniem kierowca wykorzystuje nieprzerwaną 30-minutową przerwę
   po wydłużeniu następuje co najmniej regularny odpoczynek tygodniowy (minimum 45-godzinny)
  2. wydłużenie czasu prowadzenia do 2 godzin należy zrekompensować poprzez dołączenie czasu skrócenia do innego odpoczynku dziennego w terminie 3 tygodni po wydłużeniu
  3. w dwóch kolejnych tygodniach kierowca nie przekroczy 90 godzin czasu prowadzenia

max 90h3LIMIT CZASU JAZDY W 2 TYGODNIACH

 • w okresie każdych dwóch tygodni czas prowadzenia pojazdu nie może być dłuższy niż 90 godzin

max 60h(3+p)LIMIT CZASU PRACY W 1 TYGODNIU

 • w okresie od poniedziałku 0:00 do godziny 0:00 kolejnego poniedziałku czas pracy nie może być dłuższy niż 60 godzin; sprawdź co wlicza się do czasu pracy kierowcy

max 48h(3+p)LIMIT ŚREDNIEGO TYGODNIOWEGO CZASU PRACY

 • w okresie rozliczeniowym kierowca nie może przekroczyć średniej 48 godzin pracy na tydzień

min 45hiREGULARNY TYGODNIOWY OKRES ODPOCZYNKU

 • w okresie kolejnych dwóch tygodni muszą być przynajmniej 2 odpoczynki tygodniowe, a 1 z nich musi trwać nie krócej niż 45 godzin

min 24hiSKRÓCONY TYGODNIOWY OKRES ODPOCZYNKU Z REKOMPENSATĄ

 • jeśli w okresie kolejnych dwóch tygodni jeden z odpoczynków tygodniowych jest odpoczynkiem regularnym to drugi może trwać między 24 a 45 godzin, przy czym to skrócenie należy zrekompensować

REKOMPENSATA SKRÓCONEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO

 • skrócenie odpoczynku tygodniowego trwającego mniej niż 45 i nie krócej niż 24 godziny należy zrekompensować poprzez dołączenie w jednym kawałku całości czasu skrócenia do innego odpoczynku trwającego przynajmniej 9 godzin przed upływem 3 tygodni następujących po tygodniu ze skróconym odpoczynkiem tygodniowym

min 24hi6SKRÓCONY TYGODNIOWY ODPOCZYNEK NA PROMIE LUB PLATFORMIE KOLEJOWEJ

 • co najmniej 24-godzinny odpoczynek tygodniowy może być dwukrotnie przerwany na wjazd i zjazd z promu, a przerwanie odpoczynku nie może trwać dłużej niż 1 godzinę (czas przerwania nie jest liczony do czasu odpoczynku); wymagane jest użycie znacznika promu 6 i dostęp do kuszetki

min 45hi6REGULARNY TYGODNIOWY ODPOCZYNEK NA PROMIE LUB PLATFORMIE KOLEJOWEJ

 • co najmniej 45-godzinny odpoczynek tygodniowy może być dwukrotnie przerwany na wjazd i zjazd z promu, a przerwanie odpoczynku nie może trwać dłużej niż 1 godzinę pod warunkiem, że:
  1. podróż zaplanowana jest na dłużej niż 8 godzin
  2. zapewniony jest dostęp do kuszetki
  3. kierowca potwierdza odstępstwo poprzez użycie znacznika 6

min 45hi | min 24hi | min 24hi | rekomp.+min 45hi DWA SKRÓCONE TYGODNIOWE ODPOCZYNKI W KOLEJNYCH DWÓCH TYGODNIACH

 • w przeciągu 4 kolejnych tygodni możliwe są dwa skrócone odpoczynki tygodniowe w dwóch kolejnych tygodniach pod warunkami, że:
  1. obydwa skrócone odpoczynki wykonane są poza krajem siedziby pracodawcy,
  2. w okresie tych samych 4 tygodni dwa pozostałe odpoczynki tygodniowe są regularne (tj. co najmniej 45-godzinne),
  3. drugi skrócony odpoczynek tygodniowy zostanie zrekompensowany poprzez dołączenie czasu skrócenia przed następnym (tj. regularnym) odpoczynkiem tygodniowym

UWAGA: konsekwencją odstępstwa jest konieczność wykonania odpoczynku przynajmniej 45-godzinnego w piątym tygodniu!

max 6x24hODSTĘP POMIĘDZY ODPOCZYNKAMI TYGODNIOWYMI

 • kolejny odpoczynek tygodniowy powinien rozpocząć się najpóźniej w odstępie 6 okresów 24 godzinnych (czyli w okresie 144 godzin) od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego

45hi <⊣ max 12x24h ⊢> 45hi+24hiODSTĘP POMIĘDZY ODPOCZYNKAMI TYGODNIOWYMI W OKAZJONALNYM MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOZIE OSÓB

 • w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób kolejny odpoczynek tygodniowy może rozpocząć się po 6 okresach 24 godzinach ale nie później niż w odstępie 12 okresów 24 godzinnych (czyli w okresie 288 godzin) od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego; po zakończeniu wydłużonego okresu odstępu należy wykonać tygodniowy odpoczynek regularny z dołączonym przynajmniej skróconym odpoczynkiem tygodniowym (zaległym)

45hi <⊣ max 12x24h ⊢> 45hi+24hi ODSTĘP POMIĘDZY ODPOCZYNKAMI TYGODNIOWYMI W OKAZJONALNYM MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOZIE OSÓB

 • w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób kolejny odpoczynek tygodniowy może rozpocząć się po 6 okresach 24 godzinach ale nie później niż w odstępie 12 okresów 24 godzinnych (czyli w okresie 288 godzin) od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego, pod warunkiem, że:
  1. usługa przewozu trwa co najmniej 24 godziny w innym kraju UE, niż kraj, w którym rozpoczęto usługę,
  2. po zakończeniu wydłużonego odstępu należy wykonać co najmniej 45-godzinny odpoczynek tygodniowy z dołączonym przynajmniej 24-godzinnym odpoczynkiem tygodniowym z rekompensatą za 3 tygodnie (lub z dołączonym kolejnym 45-godzinnym odpoczynkiem tygodniowym bez rekompensaty)

Definicje

dzienny okres prowadzenia – okres pomiędzy dwoma nieprzerwanymi odpoczynkami trwającymi co najmniej 7 godzin

tydzień – okres pomiędzy godziną 00:00 w poniedziałek, a godziną 24:00 w niedzielę (poczytaj: błąd w definicji tygodnia)
doba pracownicza – okres kolejnych 24 godzin od rozpoczęcia pracy po dziennym okresie odpoczynku

okres kontrolny – okres kolejnych 24 lub 30 godzin (w załodze) od momentu rozpoczęcia pracy po dziennym okresie odpoczynku

pora nocna – okres wybranych przez pracodawcę czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00 (dla celów ograniczenia pracy w porze nocnej)

okres rozliczeniowy – okres, w obrębie którego możliwe jest rekompensowanie czasem wolnym wypracowanych godzin nadliczbowych; w przypadku kierowców najczęściej trwa 1, 2, 3 lub 4 miesiące kalendarzowe

załoga kilkuosobowa – sytuacja w której, w trakcie dziennego okresu prowadzenia w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu, przy czym przez pierwszą godzinę obecność innego kierowcy lub kierowców jest nieobowiązkowa.

międzynarodowy okazjonalny przewóz osób – przewóz osób pomiędzy terytoriami państw Unii Europejskiej na trasach bez ustalonego rozkładu jazdy; nie jest przewozem regularnym, regularnym specjalnym lub wahadłowym (przykładem takiego przewozu jest zorganizowana objazdowa wycieczka zagraniczna, mająca na celu zwiedzenie zagranicznych atrakcji turystycznych).