KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY BĘDĄCEJ UCZESTNKIEM WEBINARIÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest INFOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tychach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759058; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 634 300,00 zł., NIP 6462914275, REGON 241941167, adres poczty elektronicznej: biuro@tachospeed.pl, numer telefonu: 32 70 70 400 oraz numer faksu: 32 750 50 30 – zwana dalej „Administratorem”.

2) Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym na stronie https://webinarium.tachospeed.pl. Zakres tych danych warunkuje możliwość wzięcia udziału w Webinariach organizowanych przez Administratora. Podstawowy zakres tych danych to: imię ( lub nick), adres e-mail.

3) Administrator przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia webinariów a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administrator działań naTwoje żądanie, jak również w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tworzenia zestawień, analiz i statystyk).

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Webinariów w związku, z którymi Twoje dane osobowe są przetwarzane, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

5) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.