§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez Infolab, Narloch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Estetyczna 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759058, NIP: 6462914275, REGON: 241941167.

 

§ 2. Definicje

Szkolenie otwarte – Szkolenie, na które może zostać zapisana osoba zainteresowana tematem szkolenia.

Szkolenie zamknięte – Szkolenie dedykowane dla grupy Uczestników na ich indywidualne potrzeby, organizowane w miejscu wskazanym przez Osobę zgłaszającą (siedziba firmy, bądź miejsce dostosowane do potrzeb szkolenia ustalone przez Osobę zgłaszającą) i zaakceptowanej przez Organizatora.

Organizator – Infolab, Narloch Sp. z o.o.

Opłata – wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzenie Szkolenia (lub gotowość do jego przeprowadzenia w sytuacjach wskazanych w Regulaminie), ustalone pomiędzy Organizatorem i Osobą zgłaszającą.

Osoba zgłaszająca – osoba fizyczna działająca w imieniu własnym lub w imieniu osoby prawnej, która wypełniła Zgłoszenie lub w innej formie pisemnej, bądź telefonicznej zgłosiła Uczestnika Szkolenia lub chęć organizacji Szkolenia zamkniętego oraz zobowiązała się do uiszczenia Opłaty. Osoba zgłaszająca na Szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem Szkolenia. Osoba zgłaszająca ponosi odpowiedzialność za uiszczenie Opłaty.

Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w Szkoleniu lub została na Szkolenie zgłoszona przez Osobę zgłaszającą.

Rezygnacja ze szkolenia – pisemna informacja Osoby zgłaszającej o wycofaniu Uczestnika z udziału w Szkoleniu, nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia.

Zgłoszenie – wypełniony przez Osobę zgłaszającą formularz zgłoszeniowy otrzymany wcześniej na adres e-mail, zapisanie się poprzez stronę internetową https://tachospeed.pl/szkolenia-i-uslugi/szkolenia-z-przepisow/ bądź potwierdzenie e-mailowe/telefoniczne uczestnictwa w Szkoleniu otwartym.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Szkoleniu

  1. Informacja o planowanych Szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
   • Poprzez dział sprzedaży, w tym w trakcie kontaktu telefonicznego lub/e-mailowego (działania marketingowo-promocyjne).
  1. Zasady uczestnictwa w szkoleniach otwartych oraz zamkniętych:
   1. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przez rozmowę telefoniczną, za pośrednictwem strony internetowej: https://tachospeed.pl/szkolenia-i-uslugi/,  bądź poprzez zgłoszenie na e-maila.
   2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator prześle Osobie zgłaszającej Potwierdzenie oraz fakturę pro forma zawierającą opłatę. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu, jest wcześniejsze opłacenie faktury w wyznaczonym “terminie płatności”.
   3. Liczba Uczestników jest ograniczona. O wpisie na listę obecności decyduje Organizator, wedle kolejności Zgłoszeń.
   4. Podstawą otrzymania certyfikatu odbycia Szkolenia jest ukończenie szkolenia, podpis na liście obecności (dotyczy szkoleń stacjonarnych) oraz wypełnienie “oceny szkolenia”.
   5. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania na szkoleniu z obsługi programu Tachospeed własnego sprzętu (tj. laptop z programem). Jako że szkolenie odbywa się na najnowszej wersji programu Tachospeed, niezbędny jest również dostęp do aktualizacji programu.
   6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 5 dni przed terminem danego Szkolenia. Płatność powinna nastąpić w tym samym dniu, a Osoba zgłaszająca zobowiązana jest wysłać potwierdzenie dokonania płatności na adres e-mail Organizatora.
   7. Podstawą zorganizowania Szkolenia stacjonarnego jest telefoniczne lub e-mailowe ustalenie lub potwierdzenie planowanego terminu oraz rodzaju Szkolenia zamkniętego pomiędzy Osobą zgłaszającą a Organizatorem.
   8. W przypadku Szkolenia zamkniętego Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do przesłania szczegółowej listy Uczestników w celu przygotowania certyfikatów.
   9. Szkolenie z obsługi programu Tachospeed w siedzibie firmy Infolab, Narloch trwa nie dłużej niż do 15:30.
   10. Zapisując się na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 4. Warunki płatności

  1. Szkolenia otwarte:
   1. Opłata zgodna jest z informacjami obowiązującymi na stronie: https://tachospeed.pl/.
   2. Opłata obejmuje Szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy, catering.
   3. Osoby zgłaszające zobowiązane są do uiszczenia Opłaty (nie później niż wskazany termin płatności na otrzymanej fakturze pro forma) na podstawie faktury pro forma, która zostaje przesłana na adres e-mail Osoby zgłaszającej.
  1. Szkolenia zamknięte:
   1. opłata jest ustalana indywidualnie z Osobą zgłaszającą, na podstawie przygotowanej przez Organizatora oferty, przesłanej lub potwierdzonej drogą e-mailową,
   2. osoba zgłaszająca zobowiązana jest do opłacenia Opłaty na podstawie faktury pro forma, nie później niż wskazany termin płatności na fakturze pro forma, oraz przesłanie na adres e-mail organizatora potwierdzenia przelewu.
   3. faktura VAT zostanie wystawiona w momencie zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Organizatora i przesłana na adres e-mailowy Osoby zgłaszającej.

 

§ 5. Odwołanie terminu Szkolenia przez Organizatora

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
  2. Organizator w wypadku odwołania Szkolenia zobowiązany jest do poinformowania Osoby zgłaszającej na Szkolenie telefonicznie bądź e-mailowo.
  3. W przypadku odwołania Szkolenia z winy Organizatora, następuje zwrot Opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.
  4. Poza zwrotem Opłaty, Osobie zgłaszającej, jak również Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

 

§ 6. Rezygnacja ze Szkolenia

  1. Szkolenia otwarte.
   1. Rezygnacja ze Szkolenia wymagana w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie:
     • Do 3 dni roboczych przed Szkoleniem – Organizator zwraca całą uiszczoną Opłatę.
     • Krótszym niż 3 dni roboczych – Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do poniesienia kosztów szkolenia (kwota z otrzymanej wcześniej faktury pro formy).
   2. Rezygnacja ze Szkolenia jednego Uczestnika (w przypadku skierowania grupy Uczestników na Szkolenie) może oznaczać zmianę wysokości Opłaty jednostkowej dla pozostałych Uczestników kierowanych na to samo Szkolenie przed ten sam podmiot,
   3. Gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika/ Osoby zgłaszającej informacji pisemnej o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do jej uiszczenia w całości, na wskazany numer konta.
   4. Najpóźniej 1 dzień przed Szkoleniem zgłaszający na Szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika Szkolenia.
  1. Szkolenia zamknięte:
   1. W przypadku braku uiszczenia Opłaty w terminie wskazanym na fakturze proforma lub kontaktu z Osobą zgłaszającą, Szkolenie może zostać odwołane bez konieczności składania przez Organizatora dodatkowych oświadczeń.

 

§ 7. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Osoby zgłaszającej i Uczestników jest Infolab, Narloch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Estetyczna 4.
  2. Dane osobowe potrzebne są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczeń potwierdzających udział w Szkoleniu oraz w dla prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym Szkoleniem i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit.
  3. Osoba zgłaszająca i Uczestnicy mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.
  5. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz Polityki Prywatności, umieszczonej na stronie internetowej https://tachospeed.pl/

 

§ 8. Prawa autorskie

  1. Treści przekazywane Uczestnikom podczas Szkolenia objęte są prawami autorskimi Organizatora. Biorąc udział w Szkoleniu i dokonując opłaty za uczestnictwo, Osoba zgłaszająca i Uczestnicy nie nabywają praw autorskich do treści i form objętych Szkoleniem.
  2. Osoba zgłaszająca i Uczestnicy nie mają prawa nagrywać przebiegu Szkolenia (zarówno w zakresie audio jak i video), jak również nie mogą udostępniać osobom trzecim treści objętych prawami autorskimi Organizatora.
  3. W przypadku naruszenia powyższych postanowień przez Uczestnika/Uczestników, Osoba zgłaszająca zobowiązuje się uiścić na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 10.000 złotych (dziesięć tysięcy zł). Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Organizatora, w terminie i na rachunek bankowy wskazany w tej nocie. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary, na zasadach ogólnych.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

  1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu, przy czym dla Osoby zgłaszającej obowiązuje Regulamin z daty Zgłoszenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.
  3. Wszelkie spory związane ze Szkoleniami rozpatrywał będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie.