Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Ustawy i dyrektywy

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych, odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG.

Dyrektywa 2006/22/WE (PDF; 403 kB)

Dyrektywa 2006/22/WE

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych, odnoszących się do [..]

Czytaj całość »

AETR

AETR – Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. AETR (PDF; 128 kB)

Karta informacyjna kierowcy

Zestawienie zawiera sumaryczne okresy prowadzenia określonych typów pojazdów przez kierowcę w okresie jego zatrudnienia. Karta informacyjna kierowcy (PDF; 24 kB)