Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualności

Nowelizacja Rozporządzenia 561/2006

Publikacja: Maj 26, 2010

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 21 października 2009 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1073/2009 z dniem 4 czerwca 2010 roku zmieniają się niektóre zasady stosowania przepisów związanych z czasem pracy w przewozie osób. Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia 1073/2009 w Rozporządzeniu 561/2006 dodaje się do art. 8 ustęp 6a o brzmieniu:

W drodze odstępstwa od ust. 6 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem że:

  • a) usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi;
  • b) po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z:
    • (i) dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku; albo
    • (ii) jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa;
  • c) po dniu 1 stycznia 2014 r., jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie rejestrujące, zgodnie z wymogami załącznika IB do Rozporządzenia (EWG) nr 3821/85; oraz
  • d) po dniu 1 stycznia 2014 r., w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach od 22.00 do 06.00, pojazd obsługuje kilku kierowców lub okres prowadzenia pojazdu określony w art. 7 zostaje skrócony do trzech godzin.

Reasumując, powraca norma obowiązująca przed 2006 r., według której kierowca w międzynarodowym przewozie okazjonalnym (wycieczka) będzie mógł wykorzystać podwójny odpoczynek tygodniowy co 12 dni (czyli albo co 6 dni wykorzystuje odpoczynek w sposób standardowy, albo co 12 dni odpoczynek trwający 45h + 45h lub 45h + 24h). Od 2014 r. norma ta zostanie zaostrzona, poprzez umożliwienie stosowania odstępstwa tylko dla kierujących pojazdami wyposażonymi w tachograf cyfrowy oraz w przypadku podróżowania w godzinach nocnych. Pojedynczy okres prowadzenia zostaje skrócony z 4,5 do 3 godzin.

Źródło: csk24.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *